Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ do 1. tříd základních škol v M.Lázních

zapis obr icon

ZÁPIS DĚTÍ do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázních pro školní rok 2023/2024 proběhne v úterý 11. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 hodin a ve středu 12. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin... VŠE O ZÁPISU

Podle zákona MŠMT ČR  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění  pozdějších předpisů, a v souladu s § 46 a § 36, vyhlašují

ředitelé základních škol v Mariánských Lázních:

Mgr. Jaroslava Baumgartnerová – ZŠ JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, přísp.o.

Mgr. Monika Cintlová – ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně, Školní nám. 472, přísp.o.

Mgr. Luboš Borka – ZŠ Vítězství Mariánské Lázně, přísp.o.

ZÁPIS DĚTÍ

do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázních

pro školní rok 2023/2024

          v úterý      11. dubna 2023   od 14.00  do 18.00 hodin,

ve středu   12. dubna 2023   od 14.00  do 17.00 hodin,

v ZŠ Vítězství ML bude zápis probíhat pouze

  v úterý  11. dubna 2023 od 14.00 do 16.00 hodin.

K zápisu se dostaví děti, i děti cizinců, narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

a děti po odkladu povinné školní docházky.

Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří přivedou děti k zápisu, přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, cizinci pasy a víza.

 

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby děti umisťovali do „spádové školy“ v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Mariánské Lázně č. 9/2017 o školských obvodech základních škol, které jsou níže uvedeny. O případné změně školy rozhodne na žádost zákonného zástupce po zápisu příslušný ředitel školy.

Školské obvody = kam patří žáci?

 

Základní škola JIH, Mar. Lázně,

Komenského 459, přísp. org.

Základní škola Úšovice, Mar. Lázně,

Školní nám. 472, přísp. org.

Základní škola

Vítězství

Mar. Lázně, p.o.

Anglická

Křižíkova

Pramenská

Americká

Polní

Boční

Bezejmenná

Lázeňská

Příčná

Bažantnice

Přátelství

Čapkova

B.Němcové

Lesní

Příkrá

Česká

Seifertova

Krátká

Družstevní

Libušina

Purkyňova

Dobrovského

Skalníkova

Ladova

Dřevěná

Lidická

Reintenbergerova

Dukelská

Stavební Mlýn

Na Vyhlídce

Dusíkova

Luční

Ruská

Dyleňská

Šafaříkova

Potoční

Dvořákova

Lužická

Smetanova

Franze Kafky

Školní nám.

Školní

Dykova

Masarykova

Stavbařů

Havlíčkova

Škroupova

Ve Vilkách

Fibichova

Máchova

Třebízského

Hroznatova

Tepelská

Třída Vítězství

Goethovo n.

Mánesova

Tyršova

Ke Kasárnům

Tomáškova

Zelená

Hlavní třída

Mírové náměstí

U Nemocnice

Ke Kostelu

U Mlékárny

 

Husova

Mladějovského

U Pily

Kosmonautů

U Ploché dráhy

 

Chebská

Na Třešňovce

Úzká

Kubelíkova

U Rybníčka

 

Chopinova

Na Výsluní

V Sadech

Mládežnická

U Tvrze

 

Ibsenova

Nádražní nám.

Vrchlického

Na Průhonu

U Zastávky

 

Janáčkova

Nákladní

Zeyerova

Na Voře dole

Za Školou

 

Jiráskova

Nehrova

Žižkova

Na Voře nahoře

Za Tratí

 

Karlovarská

Nerudova

Objekt č. 245,569,

Okružní

Zahradní

 

Klíčova

Pod Panoramou

580-584,586-591,

Palackého

1. máje

 

Kollárova

Poštovní

594-597,659-662,

Plzeňská

17. listopadu

 

Komenského

Promenáda města Bad Homburgu

665,667,671,691,692

Podhorská

Chotěnov-Skláře,

Kladská, Stanoviště

 

ke stažení letáček zřizovatele o zápisu

Vážení rodiče,
velice si vážíme vašeho  zájmu přihlásit vašeho předškoláka na naši školu.

V novém školním plánujeme otevřít až tři první třídy.


 
KOHO PŘIJÍMÁME

Přednostně budou přijímány děti:

 • ze školského obvodu, spádové oblasti
 • děti, které byly v předcházejícím roce zapsány do školy a byl jim udělen odklad povinné školní docházky,
 • děti s místem přechodného pobytu z obvodu školy a jejichž sourozenec je žákem školy,
 • děti s místem přechodného pobytu v obvodu školy,

*pokud nelze jednoznačně vybrat z výše uvedených kritérií rozhodne los,

*ostatní zájemci – nebude-li naplněna kapacita tříd dle předchozích kritérií, budou přijímány děti i mimo obvod školy.


 

K ZÁPISU PŘINESTE 
 • vyplněnou a podepsanou ŽÁDOST o přijetí žáka 
 • event. ZPRÁVU z pedagogicko psychologické poradny, máte-li dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • RODNÝ LIST
 • OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁK.ZÁSTUPCE
 • CIZINCI PASY, VÍZA ****** 
  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí
   3 pracovní dny ode dne této změny.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA UKRAJINSKY


 
VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ ŽÁKŮ

Seznam přijatých / nepřijatých žáků, pod přidělenými evidenčními čísly, bude zveřejněn na vývěsní desce školy a webových stránkách v průběhu května 2023.  

 


 
 CO BY MĚL BUDOUCÍ PRVŇÁČEK UMĚT - desatero prvňáčka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

      - je přiměřeně obratné a zdatné, svlékne se, oblékne se, zaváže si tkaničky

     - je samostatné při jídle (používá příbor, nalije si pití, stoluje čistě)

     - zvládá samostatně úkony osobní hygieny

     - zvládá drobné úklidové práce  (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví si pomůcky, uklidí si hračky, udržuje ve svých věcech pořádek)


2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

      - zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně

      - ovládá se a kontroluje, přiměřeně reaguje na drobný neúspěch

     -  dodržuje dohodnutá pravidla, je si vědomé zodpovědnosti za své chování

3 .  Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační  dovednosti

    - vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, dokáže vyprávět příběh

     - rozumí většině slov, dokáže pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

     - přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i s dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho pravidla


4.  Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

     - je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami (stříhá, lepí, modeluje, maluje,správně otáčí listy v knize)

      - tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím, tahy tužkou při kreslení jsou plynulé, obkresluje, vybarvuje

      - rozeznává pravou a levou stranu

 
5.   Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

      - rozlišuje vlastnosti předmětů, barvy, velikost, tvary

      - sluchově rozloží slovo na slabiky, vytleskává slabiky ve slově

      - najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

      - rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky, znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice)

      - složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

      - má představu o čísle ( ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí očítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

     - vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků nejméně do pěti

     - rozpozná základní geometrické tvary (trojúhelník, kruh, čtverec atd.)

     - chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy

     - rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, vedle, dříve, později, včera, dnes)


7  Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

      - soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

      - „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro  něj   aktuálně zajímavé)

      - záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době  vybavit

      - pamatuje si říkadla, básničky, písničky

      - přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí

8  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a vnímavé, schopné soužití  s vrstevníky ve skupině

       - uplatňuje základní společenská pravidla (pozdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

      - navazuje kontakty s dětmi i s dospělými, kamarádí se

      - zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobí se skupině

      - je schopno brát ohled i na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, domluvit se, vystřídat se)


9  Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
  

      -pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

     - svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo

     - zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

     - zná celou řadu písní, básní a říkadel, zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus


10.  Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

     - vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí)  

     - ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, při setkání s cizími lidmi) 

     - má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností  ( orientuje se v tělesném schématu, rozlišuje různá povolání, zná názvy některých zvířat, rostlin, orientuje se v dopravních prostředcích)

 


 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

O odklad šk.docházky můžete žádat pouze pokud máte

 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a
 • posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Nemáte-li tyto dokumenty, podáváte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, odklad řešíte následně.

Vyplníte formulář žádosti o odklad povinné školní docházky. 

ČESKY 

UKRAJINSKY

Přílohou žádosti bude sken rodného listu dítěte a dvě doporučení.

Pro rohodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud tato doporučení zatím nemáte, doložíte je později (nejdéle tak, aby mohlo být vydáno rozhodnutí do 31.5.2023).

Podání žádosti učiníte opět jedním z výše uvedených způsobů.


 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Žák s potvrzeným odkladem může také zažádat o zařazení do přípravné třídy naší školy. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Žádost o přijetí do přípravné třídy

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme přípravnou třídu pokud bude dostatečný počet zájemců. Přípravná třída bude zřízena v oddělení školní družiny. Při výuce mohou žáci využívat odborné učebny školy, školní jídelnu a družinu. Ve třídě bude učit zkušená paní učitelka.

Tato třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky a děti, které plní poslední rok předškolní docházky. Přednostně budou přijaty děti s odkladem povinné školní docházky.

Škola plánuje příští rok otevřít jednu přípravnou třídu v počtu maximálně 15 dětí (minimální počet dětí je 10).

Do přípravného ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 budou přijaty děti podle těchto kritérií:

 • děti s trvalým pobytem ve školském obvodu,
 • děti s místem přechodného pobytu v obvodu školy a jejichž sourozenec je žákem školy,
 • děti s místem přechodného pobytu v obvodu školy,
 • pokud nelze jednoznačně vybrat z výše uvedených kritérií rozhodne los,
 • ostatní zájemci – nebude-li naplněna kapacita přípravné třídy
  dle předchozích kritérií, budou přijímány děti i mimo obvod školy.

 
myfootersablony3.JPG plan-doucovani.jpg obrázek_2023-10-11_124032105.pngrovnzsuml          Sablony2 panel   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI