Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Školní řád

 *ZMĚNY ŠK.ŘÁDU se od roku 2019 doposud realizují zvláštními odsouhlasenými dodatky, na které je nahlíženo jako na právně plnohodnotné doplnění školního řádu.

Dodatky jsou na konci stránky. (Např. též změna jména ředitele školy)

Vypracovala:

 Mgr. Monika Preňková, ředitelka školy

Schválila:

 Mgr. Monika Preňková,ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

 30. srpna 2019

Školská rada schválila dne:

 3. září 2019  

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

 3. září 2019

 

(Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích přepisů.)

I.                Obecná ustanovení

 1. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami, které se účastní vzdělávání, upravuje chování žáků, docházku do školy, zacházení s učebnicemi, školními potřebami, a školním majetkem, ochranu zdraví a plnění dalších pravidel vnitřního režimu školy. Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

 2. Všem osobám, které se na vyučování podílejí, je v rámci školního vyučování poskytnuta veškerá možná ochrana před formami rasismu, národnostní, náboženské a další netolerantnosti ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.

 3. Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.

 4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj dítěte nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí.

 5. Škola při vzdělávání a při poskytování školských služeb zohledňuje fyziologické potřeby žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, snaží se předcházet vzniku sociálně negativních jevů.

 6. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života. 

 7.  Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího program: „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“ – s mottem: „Tvořivá škola – Šance pro každého“. Klasifikace žáků je vedena elektronicky v informačním systému Bakaláři -elektronická žákovská knížka (dále jen EŽK).

 8. Program obsahuje vyučování povinným předmětům a volitelným předmětů, jež jsou pro žáky závazné. Vyučování v nepovinných předmětech a zájmových útvarech je pro žáky dobrovolné. Po zapsání do nepovinného předmětu má však žák povinnost na výuku docházet po dobu vždy nejméně celého pololetí.

 9. Podstatné údaje pro zákonné zástupce jsou uváděny v Příloze k elektronické žákovské knížce (dále jen Příloha EŽK), kde je též uvedeno aktuální telefonní spojení na zákonného zástupce žáka. Zákonný zástupce správnost potvrdí svým podpisem. Tento podpis bude považován za podpisový vzor. Dále budou informace sdělovány prostřednictvím webových stránek školy a systému Bakaláři.

 10. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.

 11. Školní řád je projednán na pedagogické radě a schválen Školskou radou. Jsou s ním prokazatelně seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci. 

                       

II.            Základní práva a povinnosti osob účastných na vyučování, pravidla vzájemných vztahů

 

A.   Práva žáků

1)     Žák má právo na to, aby byl ve škole uznáván jako osobnost. Je chráněn před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým i psychickým násilím a nedbalým zacházením, před sociálně negativními jevy.

2)     Žák má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy, pokud se  cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení.

3)     Pokud se žák ocitne v obtížné situaci, má právo na poradenskou pomoc školy, kterou mu poskytne výchovný poradce, metodik prevence či speciální pedagog školy.

4)     Ve škole je respektováno kulturní prostředí, ze kterého žák pochází.

5)     Žák má právo vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají, tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost. V kritice se respektuje důstojnost kritizovaného a také jeho právo se vyjádřit.

6)     Žák má právo na ochranu rodinných, zdravotních a jiných údajů, týkajících se jeho osoby.

7)     Žák má právo na vzdělávání a poskytování školských služeb.

8)     Má právo na informace o výsledcích svého vzdělávání.

9)     Žáci mají možnost se vyjádřit k obsahu i způsobu výuky. Mohou předkládat náměty ke zlepšení práce školy. Vedle osobního jednání s vyučujícími také prostřednictvím Žákovského parlamentu. Mohou také využít schránku důvěry.  

10) Žák má právo volit a být volen do Žákovského parlamentu a jeho prostřednictvím se podílet na chodu školy.

B.   Povinnosti žáků

1)     Žáci jsou povinni dodržovat školní řád. Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Dbát na to, aby byli řádně připraveni na vyučování. Žáci jsou povinni mít na vyučování Přílohu EŽK.

2)     Příloha EŽK je považována za jeden ze základních dokumentů žáka a za zásadní informační zdroj mezi školou a zákonnými zástupci žáka, a proto je žák povinen ji denně nosit do školy, udržovat ji v čistotě, včetně obalu.

3)     Vzhledem k závažnosti tohoto dokumentu je stanoveno v případě ztráty Přílohy EŽK:

     a) zakoupení nové Přílohy EŽK pouze ve škole (s označením  DUPLIKÁT) - 50,- Kč        

b) ztráta Příloha EŽK je považována za podnět k udělení opatření k posílení kázně       

4)     Aktivně se účastní vyučování a nenarušují je. Plní pokyny vyučujících a ostatních zaměstnanců školy.

5)     Nikdy nešíří pomluvy ani ústně, ani jiným způsobem (např. elektronicky).

6)     Žáci jsou povinni chránit zdraví své i svých spolužáků, dodržovat zásady kulturního chování, dodržovat hygienické zásady, chovat se ohleduplně, dodržovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Jsou slušní ke všem spolužákům, zaměstnancům školy i návštěvníkům školy.

7)     Hrubý slovní nebo fyzický útok, projevy šikany i kyberšikany vůči zaměstnanci školy nebo spolužákovi jsou považovány za závažné porušení školního řádu. Dle stupně závažnosti mohou být využita následující opatření k posílení kázně: napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování, ředitel školy doporučí zákonným zástupcům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt v diagnostickém ústavu, ředitel školy podá návrh orgánu sociálně – právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

8)     Z důvodu prevence kyberšikany, zlepšení komunikačních dovedností a sociálních vztahů mezi žáky má žák zakázáno  používat informační komunikační technologie, internet, mobilní telefon a veškerá záznamová zařízení po celou dobu vyučovacího dne (včetně školních akcí mimo areál školy).

9)     Žákům je zakázáno v celém prostoru školy a při všech akcích pořádaných školou pořizovat jakýkoliv záznam na mobilním telefonu či na jinou záznamovou techniku bez povolení vyučujícího. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za závažné porušení školního řádu.

10) V případě porušení bodů 8 a 9 budou podle závažnosti uplatněna výchovná opatření, popřípadě změna hodnocení chování. (V případě prvního porušení bodů
 8 a 9 bude uděleno napomenutí třídního učitele,  při každém dalším porušení se budou podle pravidel hodnocení chování výchovná opatření stupňovat.) 

11) Žáci nenosí do školy cenné předměty a takové věci, které nesouvisí s výukou. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů.

12) Je přísný zákaz přechovávání, distribuce a propagace jakýchkoliv cigaretových výrobků, omamných a toxických látek a alkoholických nápojů ve škole a jejím okolí. Porušení se bude trestat sníženou známkou z chování, ve výjimečných případech pouze důtkou ředitele školy. Závažné případy budeme řešit ve spolupráci s PČR nebo odborem sociálních věcí MěÚ. Za stejně závažné porušení školního řádu bude považováno, když žák přijde do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky.

13) Žákům je zakázáno do školy a na akce organizované školou nosit předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz (např. zbraně, včetně nožů a bojových pomůcek, pyrotechniku, apod.) a rovněž tyto předměty používat.

14) Žákům je zakázáno do školy a na akce organizované školou nosit věci (předměty)  ohrožující mravnost i jejich propagaci. Dále je zakázáno šíření a propagace nacistických a neonacistických symbolů a projevů.

15) Žákům je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, elektroinstalací, s elektrickými spotřebiči bez dohledů pedagogických pracovníků. Při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.              Z bezpečnostních důvodů nebudou žáci vůbec otevírat okna a manipulovat se žaluziemi, roletami a termoventily. Sezení na okenních parapetech a lavicích je nepřípustné. 

16) V odborných učebnách, tělocvičně, na hřišti se žáci řídí příslušnými řády.

17) Žáci udržují ve třídách, odborných učebnách, ve všech budovách školy i v jejím okolí čistotu a pořádek. Pečují o zařízení školy, s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami zachází šetrně a nepoškozují je. Nepoškozují majetek spolužáků. Při škodě způsobené úmyslně nebo nedbalostí jsou žáci povinni prostřednictvím zákonného zástupce zajistit opravu nebo finanční úhradu v rozsahu způsobené škody. Žáci šetří vodou a elektrickým proudem.

18) Po dobu vyučování ani o přestávce neopouštějí žáci školní budovu. Porušení zákazu je považováno za závažné porušení školního řádu.

19) Každý úraz, nevolnost nebo vznik škody žák nebo svědek ihned oznamuje dohled konajícímu učiteli nebo třídnímu učiteli. Ti neprodleně zajistí poskytnutí první pomoci.

20) Žáci se při účasti na akcích pořádaných mimo školu (např. exkurze, výlety, lyžařský výcvik, výuka plavání, apod.) řídí předpisy a pokyny vydanými pro dané akce. Svévolný odchod z akce je považován za závažné porušení školního řádu.

21) Při závažném porušení školního řádu (např. neomluvená absence, šikana, užití návykových látek, apod.) jsou o tomto informováni zákonní zástupci žáka, dle stupně závažnosti i OSPOD MěÚ a Policie ČR.

22) Žák může účinkovat opakovaně  v divadle, ve filmu, v televizi nebo jiných obdobných veřejných vystoupeních, která nepořádá škola, pouze po dohodě
s ředitelem školy a zákonnými zástupci žáka.

 

C.   Práva a povinnosti zákonných zástupců

1)     Zákonný zástupce má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a na poradenskou pomoc školy. Informace škola poskytuje prostřednictvím sdělení v Příloze EŽK, na třídních schůzkách a konzultačních hodinách nebo jinou formou, na které se vedení školy (popř. třídní učitel) se zákonným zástupcem žáka domluví.

2)     Zákonný zástupce žáka získává informace o prospěchu a chování v informačním systému Bakaláři, tj. prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Svoji kontrolu potvrdí podpisem v Příloze EŽK. TU provede dvakrát za měsíc kontrolu podepsané Přílohy EŽK. Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu, mají své právo na informaci o průběhu vzdělávání žáka zaručeno výpisem z klasifikace a chování, který zajistí TU, popř. mohou využít počítač ve škole

3)     Zákonný zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se podstatných záležitostí vzdělávání a jeho vyjádření je věnována pozornost.

4)     Zákonný zástupce má právo volit a být volen do Školské rady a Klubu rodičů (KRPDŠ).

5)     Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy. V případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou a včasnou omluvu v souladu s platnou legislativou. Oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 72 hodin. Zákonný zástupce má možnost zanechat vzkaz na tel. čísle 354 624 654, který bude zaznamenán do zvláštního sešitu a předán příslušným třídním učitelům, využít systém Bakaláři či pracovní e-mail třídního učitele.

6)     Zákonný zástupce je povinen po návratu dítěte do školy doložit nejpozději do
3 kalendářních dnů důvod nepřítomnosti. Po uplynutí této doby je absence považována za neomluvenou. Veškeré omluvenky budou zapsány do Přílohy EŽK 
s přesným vymezením délky nepřítomnosti. Škola může požadovat jako součást omluvenky potvrzení od lékaře (metodický pokyn č. 20 006/2007 – 51).

7)     O jakékoliv plánované uvolnění žáka z vyučování (dovolená, sportovní akce, rodinné důvody, aj.) žádá zákonný zástupce předem písemně.

8)     Na základě písemné žádosti zákonného zástupce může být žák uvolněn z vyučování na pět pracovních dní třídním učitelem (popř. zastupujícím třídním učitelem), na šest a více dnů uvolňuje žáka ředitel školy (s písemným vyjádřením třídního učitele).

9)     Zákonný zástupce může ze závažných důvodů požádat pro své dítě o uvolnění z některého z předmětů (částečně nebo úplně) prostřednictvím formuláře vydaného k tomuto účelu školou – zjm. na tělesnou výchovu, plavání a odevzdat jej neprodleně řediteli školy prostřednictvím třídního učitele. Žádost musí být doložena doporučením ošetřujícího lékaře, o uvolnění z výuky nelze žádat zpětně.

10) Žák 1. až 4. ročníku může být uvolněn v průběhu vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené. Žák 5. až 9. ročníku může být uvolněn v průběhu vyučování pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Toto oznámí svému třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu třídnímu učiteli). V ojedinělých případech oznámí tuto skutečnost vedení školy (ZŘ, ŘŠ).

11) V případě problémů v chování či prospěchu žáka může TU vyzvat zákonného zástupce k návštěvě školy. V závažnějších případech porušování kázně, při deseti a více neomluvených hodinách žáka na vyučování je svolána výchovná komise (zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce vedení, školní speciální pedagog, popř. sociální pracovník), která nastaví preventivní opatření Z jednání komise je proveden záznam. Výchovná komise je připravena v případě nutnosti spolupracovat s dalšími institucemi ( PPP, OSPOD, PČR...). Zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka

12) Zákonný zástupce žáka je povinen oznamovat škole údaje podle § 28 odst.2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další údaje (např. zdravotní potíže), které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (především adresa, telefon).

13) Zákonný zástupce i žáci se mohou se svými podněty obracet na svého třídního učitele, na výchovného poradce, školního metodika prevence či školního speciálního pedagoga nebo učitele, ke kterému má důvěru, v případě nevyřešení podnětu na zástupce a teprve pak na ŘŠ.


D. Práva a povinnosti pracovníků školy

 

1)     Pracovník školy má právo na slušné jednání ze strany vedení školy, žáků školy i zákonných zástupců. Hrubé slovní a fyzické útoky žáků vůči pracovníkovi se vždy považují za závažné porušení školního řádu.

2)     Učitel má právo na pozornost žáků při vedení pedagogické činnosti.

3)     Pracovník školy má právo obrátit se se svými problémy na ředitele školy nebo na jeho zástupce.

4)     Povinnosti pracovníků jsou stanoveny dalšími vnitřními předpisy školy.

5)     Každý z pracovníků školy je svým jednáním a chováním příkladem žákům.

6)     Učitelé mají přehled o žácích, které učí. Dbají na dodržování práv, žáků a rovněž na plnění povinností žáků. Poskytnou žákům pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni.

7)     Učitelé dbají na trvalou vysokou profesionalitu své práce.

 

III.         Provoz a vnitřní režim školy

1)     Organizace vyučování se řídí rozvrhem hodin.

2)     Školní budova se otevírá pro žáky v 7.40 hodin, v případě extrémně nepříznivého počasí otevře školník dříve. Žáci vstupují do hlavní budovy školy i do přístavby hlavním vchodem. Žáky 1. stupně, kteří navštěvují ranní školní družinu, odvedou do pobočky vychovatelky. V průběhu vyučování je hlavní vchod uzavřen. žáci i návštěvy školy přicházejí zadním vchodem přes elektronického vrátného.

Vyučování začíná v 8.00 hodin (nultá hodina v 7.00 hodin). Vyučování končí nejpozději v 15,45 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 40 minut. 8. vyučovací hodina začíná v 14.10 hodin, přestávka při odpoledním vyučování je pětiminutová. V případě, kdy mají žáci v rozvrhu poslední dvě stejné hodiny (např. výtvarná výchova nebo pracovní činnosti), mohou být tyto hodiny spojeny bez přestávky a vyučování je tak ukončeno dříve o délku vynechané přestávky. Stejně tak mohou být řešeny poslední dvouhodinové předměty. Zákonný zástupce bude o uvedené skutečnosti informován vyučujícím daného předmětu prostřednictvím Přílohy EŽK.

3)     Žáci dodržují v zájmu hygieny jednotně vstupní (nečistou) a výstupní (čistou) šatní zónu.

4)     K přezouvání žák používá jen obuv a přezůvky, které nezanechávají černé stopy na podlaze. Z hygienických a provozních důvodu není k přezouvání vhodná sportovní obuv.

5)     Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatních prostorách
a ihned odcházejí do učeben. V šatních prostorách se nezdržují a „nevysedávají“ tam.

6)     Žáci v hlavní budově převezmou na začátku školního roku od svého TU klíč
od šatních skříněk.

Ve skříňkách budou udržovat čistotu a pořádek. Není dovoleno zanechávat uvnitř skřínek potraviny podléhající zkáze, nebezpečné a hořlavé látky a cenné předměty (peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony, klíče od bytů, průkazky na MHD, autobusy, vlak, aj). Nebudou si také ponechávat ve skříňkách učebnice.

7)     Každý žák bude o přidělenou skříňku pečovat, nebude ji svévolně poškozovat
a znehodnocovat. Na skříňky se zakazuje psát zevnitř i zvenku, cokoliv lepit, mechanicky poškozovat povrch (škrábání, rytí).

8)     Pokud žák ztratí klíč, nechá si zhotovit nový, na vlastní náklady (pouze se souhlasem školy – bezpečnostní karta). Pokud si žák klíč zapomene doma, požádá třídního učitele (eventuálně pana školníka) o otevření náhradním klíčem.
TU bude pravidelně kontrolovat stav čistoty a pořádku jednotlivých skříněk a provede o kontrole záznam. V rámci bezpečnosti budou také prováděny namátkové kontroly skříněk ze strany vedení školy.

9)     V učebnách se žáci připravují na výuku, neotevírají okna, šetří energii. Služby se starají o přípravu tabule, o pomůcky, apod. Po prvním zvonění v 7.55 hodin (i v 9.55 hodin) jsou již všichni žáci ve třídách, nevycházejí na chodbu, připravují se na vyučovací hodinu. Pokud se vyučující nedostaví do pěti minut po začátku vyučovací hodiny do třídy, zástupce třídy ohlásí jeho nepřítomnost v kanceláři zástupců, popř. ředitelce školy.

10) Žáci se ve škole chovají ukázněně a zdvořile.

11) Přestávky využívají žáci k relaxaci a hygienickým potřebám. O velké přestávce se mohou žáci volně pohybovat na příslušném stupni školy. Musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. O tzv. malých přestávkách se žáci zdržují ve třídách. Žáci 2. stupně, kteří přecházejí na vyučování do jiné třídy, uklidí po každém ukončení hodiny třídu a přejdou ukázněně do určené učebny.

12) O přestávkách mohou žáci využívat automat na nápoje – vody ochucené i neochucené, džusy.

13) Během vyučování nemají žáci povolen vstup do prostoru šaten. Do prostor šaten mohou žáci vstupovat výjimečně pouze o přestávce, a to výhradně se souhlasem učitele vykonávajícího dohled v šatnách.

14) Před ukončením vyučování žáci bez dovolení nevycházejí ze školní budovy,  budovu smí v době vyučování opustit pouze se souhlasem TU (zastupujícího TU, ŘŠ, ZŘ). V době mimo vyučování pobývají žáci ve školních prostorách pouze se souhlasem a vědomím TU, popř. souhlasem vyučujícího daného předmětu.  

15) Po vyučování odcházejí žáci společně za doprovodu vyučujícího k šatním skříňkám v hlavní budově, na pobočce školy do šaten, opouštějí budovu a nezdržují se v ní.

16) Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, si odkládají tašky a ostatní věci v prostorách školní jídelny a chovají se podle „Vnitřního řádu školní jídelny.“ V aktovkách nenechávají cenné předměty.

17) Žáci 1. stupně, kteří navštěvují školní družinu, se chovají v souladu s „Vnitřním řádem školní družiny.“

18) Žáci, kteří mají odpolední vyučování, se o polední přestávce zdržují mimo budovu školy. Do školní budovy vstupují 20 minut před zahájením vyučování, nejpozději ve 14.05 hodin (výuka začíná ve 14.10 hodin).

19) Žáci, kteří odcházejí na tělesnou výchovu, informatiku, do odborných učeben, apod., vyčkají ve třídě, až je odvede vyučující.

20) Učitele ze sborovny nebo kabinetu může žák vyvolat v případě nutnosti slušným způsobem (požádá o tuto službu dohled konajícího pedagoga, popř. provede sám).

21)  Všechny zaměstnance školy i další dospělé osoby zdraví žáci pozdravem „Dobrý den“. Ve styku s pracovníky školy používají oslovení „paní  - pane“ s příslušnou funkcí.

22) Všichni žáci jsou povinni udržovat zařízení školy v pořádku, nepoškozovat je, zjm. drahou didaktickou techniku (interaktivní tabule, TV, PC apod.). Každé poškození ihned hlásí třídnímu učiteli, popř. učiteli konajícímu dohled.

23) Zájmová mimoškolní činnost žáků bude organizována tak, aby nezasahovala do vyučování (ZUŠ, apod.).

24) Není vhodné, aby žáci přijížděli do školy na kolečkových bruslích a „botách s kolečky“, a to z důvodů bezpečnostních či z důvodů případného poškození nebo zcizení. Výjimku tvoří pouze hodina TV zaměřená na bruslení na kolečkových bruslích (doloženo písemným souhlasem zákonných zástupců).

25) Žákům není dovoleno ukládání jízdních kol ve škole. V areálu školy je pouze vymezený prostor pro ukládání kol, škola za jejich ztrátu nezodpovídá. Hokejky, skateboardy apod. si žák zamyká ve své šatní skříňce.

 

IV.          Ochrana žáků před sociálně negativními jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1)     Jsou zakázány projevy šikanování, tj, násilí, omezování osobní svobody, ponižování, projevy kyberšikany a jakékoliv další jednání, které může způsobit psychickou nebo fyzickou újmu. Porušení tohoto zákazu je považováno za závažné porušení školního řádu.

2)     Při výskytu takového jednání nebo při výskytu vandalismu jsou žáci povinni informovat třídního učitele nebo zastupujícího učitele či vedení školy.

3)     Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod nebo k rasové nesnášenlivosti.

4)     Žákům je zakázáno hrát o peníze nebo cenné předměty.

5)     Žák má právo žádat vedení školy o řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy.

6)     Žák má právo v případě potřeby (ohrožení bezpečnosti, apod.) požádat o pomoc i další pracovníky – třídního učitele, metodika prevence, výchovného poradce. Ti jsou povinni tuto situaci řešit v souladu s platnou legislativou a metodickými doporučeními.

 

V.             Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

 

A.     Obecné zásady

 

1)     Při průběžném i celkovém hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

2)     Výsledky práce žáka posuzuje učitel objektivně. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí žákovi nejpozději  do 14 dnů. Do tří dnů po oznámení zapíše známky do Bakaláře.

3)     Při klasifikaci učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem, případným speciálním vzdělávacím potřebám žáka a k jeho možným indispozicím v průběhu klasifikačního období.

4)     Při klasifikaci učitel rozlišuje předměty s převahou teoretického, praktického a výchovného charakteru.

5)     Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.

6)     O klasifikaci prospěchu rozhoduje učitel, který vyučuje příslušný předmět. Pokud jeden předmět vyučuje více vyučujících, je konečná známka výsledkem jejich vzájemné dohody.

7)     Vyučující je povinen vést evidenci. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává učitel zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek, kontrolními pracemi, aj.

8)     Je nepřípustné přenášet hodnocení chování na hodnocení prospěchu. 

 

B.     Hodnocení prospěchu žáka v povinných a nepovinných

    předmětech, zájmových útvarech organizovaných školou

 

1)     Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je vyjadřován stupni: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný popř. slovně nebo kombinací obou způsobů. O slovním hodnocení nebo kombinaci rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

2)     Ohodnocení žáka příslušným stupněm vyjadřuje míru zvládnutí látky dané učebními osnovami. Přitom se posuzuje zejména:

a.      Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, praktických dovedností.

b.     Kvalita získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti.

c.      Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů.

d.     Kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost.

e.      Aktivita v přístupu k činnostem.

f.      Přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního a písemného projevu, jeho kvalita.

g.     Kvalita výsledků činnosti.

h.     Osvojení účinných metod samostatného studia.

i.       Vztah žáka k práci.

3)     Kritéria hodnocení jsou uvedená ve Školním vzdělávacím programu.

4)     Výsledky práce v zájmových útvarech se formálně v průběhu roku nehodnotí a na vysvědčení se nevykazují.

 

C.      Hodnocení chování

Pravidla hodnocení chování žáka vycházejí z těchto kritérií:

·       Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou

·       Dodržování školního řádu

·       Přístup žáka ke vzdělávání, k plnění školních úkolů a povinností

·       Přihlédnutí ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků (např. pozornost, sociální situace žáka)

1)     V průběhu roku mohou být žákům udělována různá výchovná a kázeňská  opatření:

a.      Pochvaly (písemná – pochvala třídního učitele, ředitele školy) a jiná ocenění („Ocenění ředitele školy“, diplom nebo věcná odměna)

b.     Opatření k posílení kázně (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy).

2)     Pochvalu třídního učitele uděluje třídní učitel na základě svého rozhodnutí nebo na doporučení jiných vyučujících (např. za déle trvající úspěšnou práci, svědomité plnění školních povinností, vzorné chování, za výrazný projev školní iniciativy a reprezentaci školy).

3)     Pochvalu ředitele školy uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě (např. za mimořádný projev lidskosti, záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci, úspěšnou reprezentaci školy v předmětových, uměleckých a sportovních soutěžích vyššího významu, za mimořádnou občanskou nebo školní iniciativu).

4)     Ocenění ředitele školy uděluje osobně ředitel školy žákům, kteří byli něčím výjimeční – vědomostmi, charakterovými vlastnostmi, pílí, postojem, výjimečnou reprezentací školy. Ocenění je předáváno v podobě knižní poukázky.

5)     Při porušení pravidel a povinností stanovených školním řádem lze podle míry provinění udělit žákovi opatření k posílení kázně. Nejnižším stupněm opatření je napomenutí třídního učitele, nejvyšším důtka ředitele školy. Druh opatření k posílení kázně je závislý na závažnosti či recidivě nedostatků v chování žáka.

6)     Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit napomenutí třídního učitele a důtku třídního učitele. Posouzení závažnosti provinění je plně v kompetenci třídního učitele s přihlédnutím k názorům jiných vyučujících.

7)     Napomenutí třídního učitele je udělováno zpravidla za drobné porušení povinností stanovené školním řádem, opakované zapomínání školních pomůcek (včetně tělocvičného úboru), narušování výuky, neplnění pokynů pracovníků školy, neomluvené hodiny a podobně.

8)     Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy především při závažném porušení povinností stanovených školním řádem (proti pravidlům slušného chování, za velký počet neomluvené hodin, za opakované porušování povinností stanovených školním řádem a podobně. Většinou  předchálo  udělení NTU, DTU. Udělení důtky ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

9)     Důvodem pro udělení opatření k posílení kázně je i zapomínání a ztráta Přílohy EŽK (třídní učitel individuálně posoudí míru porušení povinností), dále za neomluvenou absenci zpravidla do 10 neomluvených hodin (nutno individuálně přihlížet ke způsobu dosažení těchto neomluvených hodin)

10) Za jedno porušení povinností se uděluje pouze jedno opatření k posílení kázně. V jednom pololetí lze udělit stejné opatření k posílení kázně za různé druhy porušení.

11) Udělení opatření a jeho důvody jsou neprodleně oznámeny prokazatelným způsobem žákovi a písemně (po projednání s ředitelem školy nebo na pedagogické radě) sděleno zákonnému zástupci, který převzetí oznámení potvrdí svým podpisem.

12) Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy (§28 školského zákona). Udělení pochvaly ŘŠ se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

13) Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po konzultaci s ostatními vyučujícími, kteří ve třídě učí i s ostatními pedagogickými pracovníky. Klasifikace chování je projednávána vždy na pedagogické radě za uzavřené pololetí a schvaluje ji ředitel školy. Stejně tak jsou v pedagogické radě projednávána opatření k posílení kázně a pochvaly. Možnost podat návrh na hodnocení chování žáka na pedagogické radě mají všichni vyučující.

14) Chování žáka je v pololetí a na konci školního roku klasifikováno stupni: 1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé. Kritériem je chování žáka během příslušného školního pololetí ve škole i na akcích pořádaných školou.

a.      Stupeň 1 (velmi dobré) – žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných porušení povinností stanovených školním řádem se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

b.     Stupeň 2 (uspokojivé) – chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanovením školního řádu. Žák se dopouští závažného porušení povinností stanovených školním řádem. Zpravidla se přes důtku třídního učitele a důtku ředitele školy dopouští dalších porušování povinností, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje i jiných osob (např. nevhodné vystupování vůči spolužákům, dospělým, užívání hrubých slov a vulgarismů s prvky agresivity, kouření v areálu školy, větší množství neomluvených hodin, aj.)

c.      Stupeň 3 (neuspokojivé) – chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a s ustanovením školního řádu. Žák se dopouští takových závažných porušení povinností stanovených školním řádem, která vážně a hrubě narušují výchovně vzdělávací činnost školy nebo výrazně ohrožují bezpečnost a zdraví jiných osob. Zpravidla se přes  důtku ředitele školy opakovaně dopouští dalších porušení povinností (hrubé a agresivní chování slovní i fyzické vůči spolužákům i dospělým, větší množství neomluvených hodin, odmítavý postoj vůči vzdělávání, absolutní nerespektování pokynů dospělých, aj.).

 

D.     Celkové hodnocení žáka

1)     Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl, nehodnocen.

2)     Žák je hodnocen stupněm prospěl s vyznamenáním, jestliže v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není hodnocen stupněm horším než chvalitebný, když průměr z povinných předmětů není vyšší než 1,5 a když jeho chování je velmi dobré.

3)     Žák je hodnocen stupněm prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programe hodnocen stupněm nedostatečný.

4)     Žák je hodnocen stupněm neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen stupněm nedostatečný nebo není-li z něho hodnocen na konci 2.pololetí.

5)     Žák je nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

6)     Nelze-li žáka pro závažné důvody klasifikovat na konci 1.pololetí, určí ředitel školy náhradní termín pro hodnocení nejpozději do dvou měsíců po skončení 1.pololetí. Není-li ani pak možná klasifikace, není žák za 1.pololetí hodnocen. Důvodem pro odklad klasifikace je i zameškání více než 30% počtu vyučovacích hodin v předmětu.

7)     Není-li možné žáka pro stejné důvody klasifikovat na konci 2. pololetí, určí ředitel školy náhradní termín nejpozději do 30. 9., do té doby žák podmíněně navštěvuje vyšší ročník. Nemůže-li být však klasifikován ani v náhradním termínu nebo získá nedostatečnou, opakuje ročník.

8)     Pokud má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučující žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonnými zástupci žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

9)     Do vyššího ročníku postupuje žák, který na výročním vysvědčení (po případných opravných zkouškách) byl hodnocen alespoň stupněm prospěl ze všech povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného charakteru a z předmětů, z nichž byl uvolněn.

10) Pokud žák plnící povinnou školní docházku je hodnocen na výročním vysvědčení stupněm neprospěl, nebo nemohl být hodnocen, opakuje ročník. V průběhu školní docházky lze opakovat ročník pouze 1x na 1. stupni a 1x na 2. stupni.

11) Žákům 9. ročníku a žákům z nižších ročníků, kteří na daném stupni neopakovali ročník a kteří byli na konci školního roku hodnoceni nejvýše ze dvou předmětů stupněm nedostatečný, je umožněno vykonat do 31. 8. opravnou zkoušku. Tato zkouška je komisionální. Pokud žák v opravné zkoušce neuspěje, nebo se k ní nedostaví, neprospěl.  

 

E.     Závěrečná ustanovení

 

Školní řád je zveřejněn ve vestibulu školy. Datum seznámení se školním řádem je uvedeno v jednotlivých třídních knihách školní matriky a v Příloze EŽK žáků. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se zrušuje předchozí školní řád platný
od 1. 9. 2018.

                

                  Použité zkratky:

EŽK – elektronická žákovská knížka

TU – třídní učitel, NTU – napomenutí TU, DTU – důtka TU

ŘŠ – ředitel školy

ZŘ – zástupce ředitele školy

ZZ – zákonný zástupce, zákonní zástupci

                                                                             

V Mariánských Lázních dne 1. 9. 2019

                                                                                                          Mgr. Monika Preňková

                                                                                                                  ředitelka školy

 

 

Dokumenty ke stažení

Školní řád

 

Nedílnou součástí školního řádu jsou dodatky, kterými se upravuje znění Š.Ř.

Dodatek č.1 2020

Vznikl v souvislosti s uzákoněním distanční výuky při vzdělávání žáků, je nedílnou součástí Školního řádu, který rozšiřuje ve všech kapitolách. V rámci školního řádu, dodatku a vnitřních směrnic, jsou za žáky považovány i děti přípravné třídy...

Dodatek č.2 2021 

Vznikl v souvislosti s ukončením platnosti tištěné Přílohy elektronické žákovské knížky pro 2.st. základní školy a je nedílnou součástí Školního řádu, který rozšiřuje ve všech kapitolách...

Dodatek č. 3 2022 

Vznikl v souvislosti se změnou příjmení ředitelky školy Mgr. Moniky Preňkové na Mgr. Monika Cintlová a s ukončením využívání tištěné Přílohy elektronické žákovské knížky pro žáky 1. stupně.

 

 

Dodatek č. 4

Vznikl v souvislosti s přesunutím výuky ukrajinských tříd 6.D,7.D, 8.D na pobočku v ulici Karlovarská 333/11.

 Dodatek č.5 - řeší podobu hodnocení žáků azylantů

 Dodatek č.6 - řeší bezpečnostní monitorování v budově školy

Dodatek č. 7 vznikl v souvislosti s problematikou domácích úkolů a jejich hodnocení s ohledem na výklad MŠMT.,

 

Dodatkem č. 8 se rozšiřuje kapitola č. V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání  školního řádu v podkapitole A. Obecné zásady o odst. 9) o sebehodnocení žáků v tomto znění:


UKRAJINSKY - POUŽIT PŘEKLADAČ

УКРАЇНСЬКА - КОРИСТУЙТЕСЯ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ GOOGLE

Шкільні правила

*ЗМІНИ ДО ШКІЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ впроваджуються з 2019 року шляхом спеціальних узгоджених поправок, які розглядаються як юридично повне доповнення до шкільного регламенту.

Додатки знаходяться внизу сторінки. (Наприклад, зміна імені директора школи)

Розроблено:

магістр наук Моніка Пренькова , директор школи

Затверджено:

магістр наук Моніка Пренькова , директор школи

Педагогічна рада обговорила питання:

30 серпня 2019 р

Шкільна рада затвердила:

3 вересня 2019 р

Директива набуває чинності з:

3 вересня 2019 р

(Положення про школу складено на основі Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу та іншу освіту (Закон про освіту) зі змінами та відповідними редакціями.)

І. Загальні положення

 • Правила шкільного розпорядку регулюють особливості здійснення прав і обов’язків учнів, їх законних представників, правила взаємовідносин усіх осіб, які беруть участь у навчанні, регулюють поведінку учнів, відвідування школи, поводження з підручниками, навчальним приладдям. та шкільного майна, охорони здоров'я та виконання інших правил внутрішнього режиму школи. Частиною шкільних правил є правила оцінювання результатів навчання учнів.
 • Усім особам, які беруть участь у навчанні, забезпечується всілякий захист від форм расизму, національної, релігійної та іншої нетерпимості в розумінні Хартії основних прав і свобод, Конвенції про права дитини та інших правових норм Чехії. Республіка.
 • Освіта ґрунтується на принципах рівного доступу кожного громадянина Чеської Республіки чи іншої країни-члена Європейського Союзу до освіти без будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, віри та релігії, національності, етнічного чи соціальне походження, майновий стан, стать і стан здоров'я чи інший стан громадянина.
 • У школі не допускається реклама, що суперечить цілям і змісту освіти, реклама і продаж товарів, що загрожують здоров’ю, психологічному та моральному розвитку дитини або безпосередньо загрожують чи завдають шкоди довкіллю.
 • Під час навчання та надання шкільних послуг школа враховує фізіологічні потреби учнів, створює умови для їх здорового розвитку, намагається запобігти виникненню соціально негативних явищ.
 • Початкова школа забезпечує базову освіту, забезпечує розвиток особистості людини, яка буде озброєна пізнавальними та соціальними навичками, моральними та духовними цінностями для особистого та громадянського життя, виконання професії чи роботи, отримання інформації та навчання протягом життя. .
 • Навчання в школі здійснюється за шкільною програмою: «Шкільна програма для базової освіти» - з девізом: «Творча школа – Шанс для кожного». Класифікація учнів здійснюється в електронному вигляді в інформаційній системі «Бакалавр – електронна учнівська книга» (далі – ЕЖК).
 • Програма включає викладання обов'язкових предметів та факультативних предметів, які є обов'язковими для учнів. Навчання учнями факультативних предметів та за інтересами є добровільним. Проте після зарахування на факультативний предмет учень зобов’язаний відвідувати заняття не менше всього семестру.
 • Основна інформація для законних представників міститься в Додатку до електронної книжки учня (далі – додаток ЕЖК), де також вказано актуальний номер телефону законного представника учня. Законний представник підтверджує правильність своїм підписом. Цей підпис буде вважатися зразком підпису. Крім того, інформація буде передаватися через веб-сайт школи та систему бакалаврату.
 • Шкільний розпорядок є обов’язковим для виконання всіма учнями школи, їх законними представниками та всіма працівниками школи.
 • Розпорядок школи обговорюється на педагогічній раді та затверджується Радою школи. Студенти та їхні законні представники явно знайомі з ним.

                       

II. Основні права та обов'язки осіб, які беруть участь у заняттях, правила взаємовідносин

 

А. Права студентів

1) Учень має право на визнання особистості в школі. Він захищений від будь-яких форм дискримінації, від фізичного та психологічного насильства та недбалого ставлення, від соціально негативних явищ.

2) Учень має право звернутися за допомогою чи порадою до будь-кого з працівників школи, якщо він відчуває будь-який дискомфорт або має будь-які проблеми.

3) Якщо учень потрапив у складну життєву ситуацію, він має право на консультативну допомогу школи, яку надає педагогічний керівник, методист з профілактики або спеціальний педагог школи.

4) Школа поважає культурне середовище, з якого походить учень.

5) Студент має право вільно висловлювати свою думку з усіх питань, які його стосуються, ця думка повинна бути висловлена в адекватній формі, при цьому повинна приділятися належна увага. Під час критики поважається гідність особи, яку критикують, а також її право на самовираження.

6) Учень має право на захист сімейних, здоров'я та інших персональних даних.

7) Учень має право на освіту та надання шкільних послуг.

8) Має право на інформацію про результати свого навчання.

9) Учні мають можливість прокоментувати зміст і методи навчання. Вони можуть подавати ідеї щодо покращення роботи школи. Крім особистих зустрічей з викладачами, ще й через Студентський парламент. Вони також можуть використовувати скриньку довіри.

10) Учень має право обирати та бути обраним до Учнівського парламенту та через нього брати участь в управлінні школою.

Б. Обов'язки учнів

1) Учні зобов’язані дотримуватися шкільного розпорядку. Регулярно і вчасно ходити до школи згідно розкладу занять. Переконайтеся, що вони належним чином підготовлені до занять. Учні повинні мати Додаток EŽK до класу.

2) Додаток EŽK вважається одним із основних документів учня та важливим джерелом інформації між школою та законними представниками учня, а тому учень зобов’язаний щодня приносити його до школи, утримувати в чистоті, в т.ч. упаковка.

3) Зважаючи на важливість цього документа, у разі втрати Додатку EŽK передбачено:

a) придбання нового додатка EŽK тільки в школі (з позначкою ДУБЛІКАТ) - 50 крон

б) втрата Додаток до Кримінально-процесуального кодексу розглядається як стимул для вжиття заходів щодо зміцнення дисципліни.

4) Вони активно беруть участь у заняттях і не заважають їм. Виконує вказівки вчителів та інших працівників школи.

5) Ніколи не поширюйте наклеп усно чи будь-яким іншим способом (наприклад, в електронному вигляді).

6) Учні зобов’язані берегти своє здоров’я та здоров’я однокласників, дотримуватися засад культури поведінки, дотримуватись правил гігієни, шанобливо поводитися, виконувати інструкції з охорони праці, з якими вони ознайомлені. Вони ввічливі з усіма однокласниками, працівниками школи та відвідувачами школи.

7) Грубі словесні чи фізичні напади, цькування та кібербулінг проти працівника школи або однокласника вважаються серйозним порушенням шкільних правил. Залежно від ступеня тяжкості для посилення дисципліни можуть бути застосовані такі заходи: догана і догана класного керівника, догана директора школи, зниження оцінки за поведінку, директор школи рекомендує законним представникам добровільне влаштування дитини. у палаті-інтернаті навчально-виховного центру або рекомендувати проведення добровільного діагностичного перебування в закладі діагностичного центру, директор школи вносить до органу соціально-правового захисту дитини пропозицію про початок роботи з сім’єю або відкриття провадження у справі. для призначення попереднього заходу або інституційного навчання з подальшим направленням до діагностичного інституту.

8) З метою запобігання кібербулінгу , покращення комунікативних навичок та соціальних стосунків між учнями учневі забороняється користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями, Інтернетом, мобільними телефонами та всіма записуючими пристроями протягом усього навчального дня (включаючи шкільні заходи поза шкільною територією). .

9) Учням заборонено робити будь-які записи на мобільний телефон або інші засоби запису на всій території школи та під час усіх заходів, організованих школою, без дозволу вчителя. Створення, а потім публікація або іншим чином розповсюдження такого запису вважається серйозним порушенням шкільних правил.

10) У разі порушення пунктів 8 і 9 залежно від тяжкості застосовуються виховні заходи або змінюється оцінка поведінки. (При першому порушенні пунктів
8 і 9 класним керівником оголошується догана, при кожному наступному виховні заходи посилюються згідно з правилами оцінювання поведінки.)

11) Учні не приносять до школи цінні предмети та речі, не пов’язані з навчанням. Школа не несе відповідальності за втрату або пошкодження цих речей.

12) Категорично заборонено зберігати, розповсюджувати та рекламувати будь-які види сигаретної продукції, наркотичних та токсичних речовин та алкогольних напоїв у школі та навколо неї. Порушення каратимуться зниженням оцінки поведінки, у виняткових випадках лише доганою директора школи. Серйозні справи ми розберемо у співпраці з PČR або департаментом соціальних справ Міністерства внутрішніх справ . Не менш серйозним порушенням правил шкільного розпорядку буде вважатися, якщо учень прийде до школи або на організований школою захід у стані алкогольного сп’яніння.

13) Учням забороняється приносити до школи та на організовані школою заходи, які можуть загрожувати здоров’ю або завдати тілесних ушкоджень (наприклад, зброю, включаючи ножі та бойове спорядження, піротехніку тощо), а також використовувати ці предмети.

14) Учням забороняється приносити до школи та на заходи, що організовуються школою, речі (предмети), що загрожують моральності та їх пропаганді. Крім того, забороняється поширення та пропаганда нацистської та неонацистської символіки та виразів.

15) Учням забороняється без нагляду педагогічного персоналу поводитися з відкритим вогнем, електропроводкою, електроприладами. При виявленні пожежі учні зобов'язані негайно повідомити будь-якого працівника школи. З міркувань безпеки учні взагалі не відкриватимуть вікна та не братимуть жалюзі, жалюзі та термоклапани . Забороняється сидіти на підвіконнях і лавках.

16) Учні дотримуються відповідних правил у спеціальних класах, спортзалі та на ігровому майданчику.

17) Учні підтримують чистоту і порядок у класних кімнатах, спеціалізованих кабінетах, усіх будівлях школи та навколо них. Доглядають за шкільним обладнанням, дбайливо ставляться до підручників, шкільного приладдя та посібників, не псують їх. Вони не псують майно однокласників. У разі навмисного чи необережного заподіяння шкоди учні зобов’язані через законного представника забезпечити ремонт або фінансову компенсацію в розмірі заподіяної шкоди. Учні економлять воду та електроенергію.

18) Під час занять та на перервах учні не залишають приміщення школи. Порушення заборони вважається серйозним порушенням шкільних правил.

19) Учень або свідок повинен негайно повідомити про будь-який нещасний випадок, хворобу чи пошкодження вчителя чи класного керівника. Вони одразу нададуть першу допомогу.

20) Беручи участь у заходах, організованих поза школою (наприклад, екскурсії, поїздки, лижні тренування, уроки плавання тощо), учні дотримуються правил та інструкцій, виданих для даних заходів. Самовільне залишення заходу вважається грубим порушенням шкільного розпорядку.

21) У разі серйозного порушення шкільних правил (наприклад, пропуск без поважних причин, знущання, вживання речовин, що викликають залежність тощо), законні представники учня, залежно від ступеня серйозності, а також OSPOD MÚ та поліція Чеської Республіки про це повідомляють.

22) Учень може повторно виступати в театрі, у кіно, на телебаченні чи в інших подібних публічних виступах, які не організовує школа, лише за погодженням
з директором школи та законними представниками учня.

C. Права та обов'язки законних представників

1) Законний представник має право на доступ до інформації про хід і результати навчання учня та на консультативну допомогу школи. Школа надає інформацію через повідомлення у Додатку до ЄЖК, на класних зборах та консультаційних годинах або в іншій формі, погодженій керівництвом школи (або класним керівником) та законним представником учня.

2) Законний представник студента отримує інформацію про оцінки та поведінку в інформаційній системі бакалавра, тобто через електронну студентську книжку. Свою перевірку він підтверджує підписом у Додатку до ЕЖК. ТУ двічі на місяць перевірятиме підписаний Додаток ЕЖК. Законні представники, які не мають доступу до Інтернету, мають право на інформацію про успішність навчання учня, яке гарантується випискою з класу та поведінки, яку надасть ТУ, або вони можуть користуватися комп’ютером у школі

3) Законний представник учня має право висловлювати думку з істотних питань виховання, до її висловлювання приділяється увага.

4) Законний представник має право обирати та бути обраним до шкільної ради та батьківського клубу (KRPDŠ).

5) Законний представник учня зобов'язаний забезпечити належний і своєчасний прихід учня до школи. У разі пропуску учня забезпечити належне та своєчасне виправдання відповідно до чинного законодавства. Повідомити школу про причину відсутності учня протягом 72 годин. Законний представник має можливість залишити повідомлення за номером телефону 354 624 654, яке буде записано в спеціальний блокнот і передано відповідним класним керівникам, скористатись системою «Бакалавр» або робочою електронною поштою класного керівника.

6) Після повернення дитини до школи законний представник зобов’язаний не
пізніше 3-х календарних днів документально підтвердити причину пропуску. Після закінчення цього терміну відсутність вважається без уважних причин. Усі причини заносяться до Додатку EŽK із точним визначенням тривалості відсутності. Школа може вимагати довідку від лікаря в якості причини (методична інструкція № 20 006/2007 – 51).

7) Будь-яке заплановане звільнення учня від занять (канікули, спортивні змагання, сімейні обставини тощо) вимагається законним представником у письмовій формі заздалегідь.

8) За письмовою заявою законного представника учень може бути звільнений від занять на п'ять робочих днів класним керівником (класним керівником, який його замінює), на шість і більше днів - директором школи (за письмовою заявою класний керівник).

9) Законний представник може з поважних причин вимагати звільнення дитини від одного з предметів (частково або повністю) за допомогою форми, виданої для цієї мети школою - напр . з фізкультури, плавання та здати через класного керівника негайно директору школи. Запит має бути підкріплений рекомендацією лікуючого лікаря, звільнення від навчання не може бути вимагано заднім числом.

10) Учень 1-4 класу може бути звільнений під час занять лише в супроводі законного представника або уповноваженої ним особи. Учень 5-9 класу може бути звільнений під час занять лише за письмовою заявою законних представників. Про це він повідомить свого класного керівника (або класного керівника, який його замінює). У рідкісних випадках керівництво школи (ZŘ, ŘŠ) оголошує цей факт.

11) У разі виникнення проблем з поведінкою учня або перевагами, ТУ може запросити законного представника відвідати школу. У більш серйозних випадках порушення дисципліни, коли учень відвідує заняття протягом десяти і більше годин без поважної причини, скликається навчальна комісія (законний представник, класний керівник, педагогічний керівник, представник дирекції, спеціальний педагог школи, соціальний працівник), яка призначає профілактичні заходи. заходи.зроблено запис. Освітній комітет готовий співпрацювати з іншими установами (PPP, OSPOD, PČR...) у разі потреби. Законний представник зобов'язаний на запрошення директора школи брати особисту участь в обговоренні серйозних питань, пов'язаних з навчанням і поведінкою учня.

12) Законний представник учня зобов’язаний повідомити школу про дані згідно з § 28 , параграфи 2 і 3 Закону № 561/2004 Зб. (Закон про освіту) зі змінами та інші дані (наприклад, проблеми зі здоров’ям), які є важливими для перебігу навчання або безпеки учня, а також зміни цих даних (переважно адреса, телефон).

13) Законний представник та учні можуть звернутися зі своїми проблемами до свого класного керівника, педагога, методиста шкільної профілактики чи спеціального педагога школи чи вчителя, якому вони довіряють, якщо скарга не вирішується, до представника і лише потім до початкової школи.


Д. Права та обов'язки працівників школи

 

1) Працівник школи має право на справедливе ставлення з боку керівництва школи, учнів школи та законних представників. Грубі словесні та фізичні напади учнів на співробітників завжди вважаються серйозним порушенням правил школи.

2) Учитель має право на увагу учнів при проведенні педагогічної діяльності.

3) Працівник школи має право звертатися зі своїми проблемами до директора школи або його представника.

4) Обов'язки працівників визначаються іншими правилами внутрішнього розпорядку школи.

5) Кожен із працівників школи своїми вчинками та поведінкою є прикладом для учнів.

6) Вчителі мають загальне уявлення про студентів, яких вони навчають. Вони дбають про дотримання прав учнів, а також про виконання обов'язків учнів. Вони нададуть допомогу та захист учням, якщо учень цього попросить.

7) Педагоги дбають про постійний високий професіоналізм своєї роботи.

 

III. Робота та внутрішній режим школи

1) Організація занять регулюється розкладом занять.

2) Будівля школи відкривається для учнів о 7:40 ранку. У разі надзвичайно поганої погоди двірник відкривається раніше. Учні входять до головного корпусу школи та до прибудови через головний вхід. Учнів 1 класу, які відвідують ранкову групу, до філії проводить вчитель. Під час занять головний вхід закритий. учні та відвідувачі школи заходять через чорний вхід через електронного швейцара.

Початок занять о 8:00 (нульова година о 7:00). Заняття закінчуються не пізніше 15:45. Заняття триває 45 хвилин. Перерви між уроками тривають десять хвилин. Після другого уроку передбачена 20-хвилинна перерва. Перерва між ранковими та денними заняттями триває 40 хвилин. Початок 8 класу о 14:10, у другій половині дня – п’ятихвилинна перерва. У випадку, якщо учні мають однакові останні два уроки в розкладі (наприклад, мистецька освіта чи трудова діяльність), ці уроки можна об’єднувати без перерви, і таким чином урок закінчується раніше на тривалість пропущеної перерви. Таким же чином можна розв’язувати останні двогодинні предмети. Про зазначений факт законний представник буде повідомлений викладачем даного предмету через Додаток до ЄЖК.

3) В інтересах гігієни учні однаково спостерігають за входом (нечисто) і виходом (чисто) в зону роздягання.

4) Під час перевзування учень користується лише взуттям і тапочками, які не залишають чорних слідів на підлозі. З гігієнічних та експлуатаційних міркувань спортивне взуття не підходить для змінного взуття.

5) Після прибуття в корпус учні прибирають взуття та топи в роздягальнях
і відразу йдуть до аудиторій. Вони не затримуються в роздягальнях і там «сидять».

6) На початку навчального року студенти основного корпусу отримують ключ
від камер схову у своєму ТУ.

Вони будуть підтримувати шафки в чистоті та порядку. Забороняється залишати в шафах швидкопсувні продукти, небезпечні та легкозаймисті речовини та цінні речі (гроші, ювелірні вироби, годинники, мобільні телефони, ключі від квартир, абонементи на громадський транспорт, автобуси, потяги тощо). Вони також не будуть зберігати підручники у своїх шафках.

7) Кожен учень буде доглядати за призначеною шафкою, не буде її самовільно псувати
чи знецінювати. Забороняється писати на шафках з внутрішньої чи зовнішньої сторони, наклеювати що-небудь, механічно пошкоджувати поверхню (подряпини, гравіювання).

8) Якщо учень втратив ключ, йому за власний кошт виготовляють новий (тільки за згодою школи – картку безпеки). Якщо учень забув вдома ключ, він просить класного керівника (можна двірника) відкрити його запасним ключем.
ТУ буде регулярно перевіряти стан чистоти та порядку індивідуальних камер схову та складати протокол перевірки. У рамках безпеки керівництво школи також проводитиме вибіркові перевірки шафок.

9) У класах учні готуються до уроків, не відкривають вікна, економлять енергію. Служби піклуються про підготовку дошки, посібників тощо. Після першого дзвоника о 7:55 (навіть о 9:55) всі учні вже в класах, не виходять в коридор, вони готуються до уроку. Якщо вчитель не прийшов до класу протягом п’яти хвилин після початку уроку, представник класу повідомляє про його відсутність в кабінет представників, або директор школи.

10) Учні поводяться в школі дисципліновано та ввічливо.

11) Учні використовують перерви для відпочинку та гігієнічних потреб. Під час великої перерви учні можуть вільно пересуватися на відповідному рівні школи. При цьому вони повинні дотримуватися правил гідної поведінки та безпеки. На так званих малих перервах учні залишаються в класах. Учні 2 класу, які переходять на заняття до іншого класу, після кожного уроку прибирають клас і впорядковано переходять до призначеної для цього аудиторії.

12) На перервах учні можуть користуватися автоматом з продажу напоїв – ароматизованої та неароматизованої води, соків.

13) Студентам під час занять забороняється входити в зону роздягальні. Учні можуть входити до роздягалень виключно під час перерви і тільки за згодою вчителя, який наглядає за роздягальнями.

14) До закінчення занять учні не залишають приміщення школи самовільно, під час занять вони можуть залишати приміщення лише за згодою TU (від TU, ŘŠ, ZŘ). У позаурочний час учні перебувають на території школи лише за згодою та з відома ТУ, або за згодою вчителя даного предмету.

15) Після уроків учні разом у супроводі вчителя проходять до камер схову в основному корпусі, до роздягалень у філії школи, залишають будівлю і в ній не перебувають.

16) Учні, які обідають у шкільній їдальні, залишають сумки та інші речі в їдальні і дотримуються «Правил внутрішнього розпорядку шкільної їдальні», не залишають цінні речі в портфелях.

17) Учні 1 класу, які відвідують шкільний гурток, поводяться відповідно до «Правил внутрішнього розпорядку шкільного гуртка».

18) Учні, які навчаються в другій половині дня, під час обідньої перерви залишаються поза будівлею школи. Заходять до приміщення школи за 20 хвилин до початку занять, не пізніше 14:05 (початок занять о 14:10).

19) Учні, які збираються в кабінети фізкультури, інформатики, спеціалізовані кабінети тощо, чекають у класі, поки їх забере вчитель.

20) Учень може у разі потреби ввічливо викликати вчителя з актової кімнати чи кабінету (замовляє цю послугу під наглядом в.о. педагога або виконує її самостійно).

21) Учні вітаються з усіма працівниками школи та іншими дорослими привітанням «Добрий день». Спілкуючись із працівниками школи, вони використовують звертання «пані – пане» з відповідною функцією.

22) Усі учні зобов’язані утримувати шкільне обладнання в належному стані, не пошкоджувати його , напр . дороге дидактичне обладнання (інтерактивна дошка, телевізор, комп’ютер тощо). Про будь-які пошкодження негайно повідомляється класному керівнику, або до куруючого вчителя.

23) Позакласні заходи учнів будуть організовані так, щоб вони не заважали навчанню (ZUŠ тощо).

24) Учням не можна приходити до школи на роликових ковзанах і «взутті з колесами» з міркувань безпеки або з міркувань потенційної шкоди чи крадіжки. Винятком є лише телевізійне заняття з катання на роликових ковзанах (закріплене письмовою згодою законних представників).

25) Учням забороняється зберігати велосипеди в школі. На території школи є лише відведене місце для зберігання велосипедів, школа не несе відповідальності за їх втрату. Учень замикає у своїй шафці хокейні ключки, скейтборди тощо.

IV. Захист учнів від соціально негативних явищ та від проявів дискримінації, ворожнечі чи насильства

 

1) Забороняються прояви булінгу, тобто насильство, обмеження особистої свободи, приниження, прояви кібербулінгу та будь-яка інша поведінка, яка може завдати психологічної чи фізичної шкоди. Порушення цієї заборони вважається серйозним порушенням шкільних розпорядків.

2) У разі такої поведінки або вандалізму учні зобов’язані повідомити про це класного керівника або вчителя, який його замінює, або керівництво школи.

3) У школі забороняється пропаганда партій і рухів, спрямованих на ущемлення прав і свобод людини, расову нетерпимість.

4) Учням забороняється грати в азартні ігри на гроші або цінні предмети.

5) Учень має право звернутися до керівництва школи з проханням вирішити проблеми, пов'язані зі стосунками з іншими учнями або працівниками школи.

6) Учень має право у разі потреби (загроза безпеці тощо) звернутися за допомогою до інших працівників – класного керівника, методиста профілактики, навчального консультанта. Вони зобов'язані вирішити цю ситуацію відповідно до чинного законодавства та методичних рекомендацій.

 

V. Правила оцінювання результатів навчання

 

A. Загальні принципи

 

1) Під час проміжного та загального оцінювання вчитель застосовує до учня розумну вимогливість і педагогічний такт.

2) Учитель об’єктивно оцінює результати роботи учня. Оцінювання успішності та результатів навчання та поведінки учнів є однозначним, зрозумілим, педагогічно обґрунтованим, професійно правильним і документально підтвердженим. Учитель повідомляє студенту результат кожної класифікації. Результати оцінювання письмових іспитів і робіт будуть оголошені учневі не пізніше ніж за 14 днів. Протягом трьох днів після повідомлення він виставляє оцінки на бакалавраті.

3) При класифікації вчитель враховує вікові особливості, наявність особливих освітніх потреб учня та його можливі нездужання під час класифікаційного періоду.

4) При класифікації вчитель виділяє предмети з перевагою теоретичного, практичного та навчального характеру.

5) Оцінювання учнів проводиться з усіх предметів, зазначених у навчальному плані відповідного року.

6) Виставлення оцінки приймає вчитель, який викладає відповідний предмет. Якщо один предмет викладає більше одного вчителя, підсумкова оцінка виставляється за їхньою згодою.

7) Учитель зобов'язаний вести записи. Базу для оцінювання та класифікації вчитель отримує переважно через: постійне діагностичне спостереження за учнями, контроль за їх успішністю та підготовленістю до навчання, різні види тестів, контрольних робіт тощо.

8) Неприпустимо оцінку поведінки перекладати на оцінку виконання.

 

Б. Оцінювання успішності учня з обов'язкових та факультативних предметів

предмети, заняття за інтересами , організовані школою

 

1) Успішність учня з окремих предметів виражається в оцінках: 1 – відмінно, 2 – похвально, 3 – добре, 4 – достатньо, 5 – недостатньо або словесно або в поєднанні обох. Рішення про усне оцінювання або суміщення приймає директор за письмовим зверненням законного представника учня.

2) Оцінка студента за відповідним рівнем виражає рівень засвоєння матеріалу, передбаченого навчальною програмою. При цьому, зокрема, оцінюється:

а) Повнота, точність і постійність засвоєння необхідних знань, фактів, понять, визначень, закономірностей і зв'язків, практичних навичок.

b . Якість набутих умінь виконувати необхідну інтелектуальну та рухову діяльність.

c . Здатність застосовувати набуті знання та вміння при розв’язанні теоретичних та практичних завдань.

d . Якість мислення, особливо його логічність, самостійність і креативність.

e . Активність у доступі до діяльності.

f . Точність, лаконічність, професійна та мовна правильність усного та писемного мовлення, його якість.

ж) Якість результатів діяльності.

h . Прийняття ефективних методів самостійної роботи.

І. Ставлення студента до роботи.

3) Критерії оцінювання зазначені в Шкільній освітній програмі.

4) Результати роботи за інтересами формально не оцінюються протягом року та не відображаються в табелі.

 

C. Оцінка поведінки

Правила оцінювання поведінки учнів базуються на таких критеріях:

 • Поведінка учнів у школі та на заходах, організованих школою
 • Дотримання шкільного розпорядку
 • Підхід учня до навчання, до виконання шкільних завдань і обов'язків
 • Врахування особливих освітніх потреб учнів (наприклад, увага, соціальна ситуація учня)

1) До учнів протягом року можуть бути застосовані різні виховні та дисциплінарні заходи:

а) Подяки (письмові – подяка класного керівника, директора школи) та інші нагороди («Відзнака директора школи», грамота або матеріальна винагорода)

b . Заходи щодо зміцнення дисципліни (догана класному керівнику, догана класному керівнику та догана директору школи).

2) Похвала класного керівника дається класним керівником за його рішенням або за рекомендацією інших учителів (наприклад, за тривалу успішну роботу, сумлінне виконання шкільних обов’язків, зразкову поведінку, за значний вияв шкільної ініціативи та представництва). школи).

3) Подяка директора школи нагороджується директором школи після обговорення на педагогічній раді (наприклад, за особливий прояв людяності, заслуги чи хоробрий вчинок, за багаторічну успішну працю, успішне представлення школи з предметів, мистецтва та спортивні змагання вищого значення, за надзвичайну громадську чи шкільну ініціативу).

4) Відзнака директора школи вручається особисто директором школи учням, які були чимось особливим – знаннями, рисами характеру, старанністю, ставленням, винятковою репрезентативністю школи. Нагорода надається у вигляді книжкового ваучера.

5) У разі порушення правил і обов'язків, викладених у шкільному розпорядку, до учня можуть бути застосовані заходи зміцнення дисципліни залежно від ступеня проступку. Найнижчий ступінь заходу – догана класного керівника, найвищий – догана директора школи. Вид заходу посилення дисципліни залежить від вираженості чи повторюваності недоліків у поведінці учня.

6) Класний керівник за власним рішенням або з ініціативи інших учителів після обговорення з директором школи може оголосити учневі класного керівника зауваження та догану. Оцінка тяжкості проступку повністю входить до компетенції класного керівника з урахуванням думки інших учителів.

7) Догана класного керівника дається, як правило, за незначне порушення обов’язків, передбачених правилами шкільного розпорядку, неодноразове забуття шкільного приладдя (в тому числі спортивного одягу), зрив навчання, невиконання вказівок працівників школи, невиправдані уроки та подібне.

8) Догана директору оголошується директором в першу чергу у разі грубого порушення обов'язків, встановлених правилами шкільного розпорядку (порушення правил гідної поведінки, за велику кількість невиправданих годин, за повторне порушення обов'язків, встановлених розпорядком школи). шкільний розпорядок і т. д. У більшості випадків цьому передувало вручення НТУ, ДТУ.Оголошення догани директора може бути оголошено учневі лише після обговорення на педагогічній раді.

9) Підставою для вжиття заходів щодо зміцнення дисципліни також є забуття та втрата Додатка до ЕЖК (ступінь порушення обов’язків оцінює класний керівник індивідуально), також пропуски без уважних причин, як правило, до 10 годин без уважних причин ( спосіб досягнення цих невиправданих годин повинен враховуватися індивідуально)

10) За одне порушення службових обов'язків застосовується тільки один захід посилення дисципліни. В одному семестрі один і той же захід посилення дисципліни може застосовуватися за різні види порушень.

11) Про застосування заходу та його причини негайно повідомляють учня у наочній формі та письмово (після обговорення з директором школи або на педагогічній раді) повідомляють законного представника, який підтверджує отримання повідомлення своїм підпис.

12) Нагородження директором школи похвалою та накладенням попередження чи догани фіксується в шкільній документації (§28 Закону про школу). Про вручення подяки ŘŠ робиться запис у табелі за той семестр, у якому вона була присуджена.

13) Класифікація поведінки пропонується класним керівником після консультації з іншими вчителями, які також викладають у класі разом з іншим педагогічним колективом. Класифікація поведінки завжди обговорюється на педагогічній раді на закритий семестр і затверджується директором школи. Так само на педагогічній раді обговорюються заходи щодо посилення дисципліни та похвали. Усі вчителі мають можливість внести пропозицію щодо оцінки поведінки учня на педагогічній раді.

14) Поведінка учня оцінюється в середині та наприкінці навчального року: 1 – дуже добре, 2 – задовільно, 3 – незадовільно. Критерієм є поведінка учня протягом відповідного навчального семестру в школі та на заходах, організованих школою.

а) 1 рівень (дуже добре) – учень свідомо дотримується правил поведінки та положень шкільного розпорядку. Менш серйозні порушення обов'язків, передбачених шкільними правилами, допускаються в рідкісних випадках. Проте учень відкритий до виховних дій і намагається виправити свої помилки.

b . 2 рівень (задовільно) – поведінка учня суперечить правилам поведінки та положенням шкільного розпорядку. Учень грубо порушує обов'язки, встановлені правилами шкільного розпорядку. Як правило, незважаючи на догану класного керівника та догану директора школи, він і надалі вчиняє порушення своїх обов’язків, зриває навчальну діяльність школи, створює загрозу своїй безпеці та здоров’ю та оточуючих (наприклад, неадекватна поведінка по відношенню до однокласників, дорослих, вживання грубих слів і вульгаризмів з елементами агресії, куріння на території школи, більша кількість невиправданих годин тощо)

c . 3 рівень (незадовільно) – поведінка учня в школі прямо порушує правила гідної поведінки та положення шкільного розпорядку. Учень допускає такі серйозні порушення обов'язків, передбачених правилами шкільного розпорядку, які серйозно і грубо порушують освітню діяльність школи або створюють істотну загрозу безпеці та здоров'ю інших осіб. Як правило, незважаючи на догану директора школи, він неодноразово допускає подальші порушення своїх обов’язків (груба та агресивна вербальна та фізична поведінка по відношенню до однокласників та дорослих, велика кількість невиправданих годин, зневажливе ставлення до навчання, абсолютна зневага до дорослих). інструкції тощо).

 

Г. Загальна оцінка учня

1) Загальна оцінка студента виражається у вигляді оцінки: склав на відмінно, склав, не склав, не оцінив.

2) Учень оцінюється з відзнакою, якщо з жодного з обов’язкових предметів, визначених шкільною освітньою програмою, він не отримав оцінку гірше за похвальну, якщо середній бал з обов’язкових предметів не вище 1,5 і якщо його поведінка дуже добра. .

3) Залишком виставляється учень , якщо йому не виставлено оцінку «недостатньо» з жодного з обов’язкових предметів, визначених шкільною освітньою програмою.

4) Учень оцінюється як незадовільний, якщо йому виставлено незадовільну оцінку з будь-якого обов'язкового предмету або якщо йому не виставлено оцінку в кінці 2-го семестру .

5) Учень не оцінюється, якщо наприкінці першого семестру неможливо оцінити учня з одного з обов’язкових предметів, визначених шкільною програмою.

6) Якщо учень не може бути класифікований наприкінці 1-го семестру з поважних причин , директор школи визначає альтернативну дату оцінювання не пізніше ніж через два місяці після закінчення 1-го семестру. Якщо навіть тоді класифікація неможлива, студент не оцінюється за 1 семестр . Пропуск понад 30% навчальної кількості годин з предмета також є підставою для перенесення класифікації.

7) Якщо неможливо класифікувати учня з тих самих причин наприкінці 2-го семестру, директор школи визначає альтернативну дату не пізніше 30 вересня, до того часу учень умовно відвідуватиме старший курс. Проте, якщо він не може бути зарахований навіть на замінний термін або отримує недостатній термін, він повторює рік.

8) Якщо у законного представника учня виникають сумніви щодо правильності оцінювання наприкінці першого або другого семестру, він може звернутися до директора школи з проханням переглянути результати протягом 3 робочих днів з дня, коли він достовірно дізнався про оцінку, але не пізніше 3 робочих днів з дня складання табеля оцінювання студента; якщо вчителем учня з даного предмету є керівник школи, регіонального відділення. Якщо не вказано інше, директор школи або регіональне відділення призначає комісійний огляд учня, який проводиться не пізніше ніж через 14 днів після надходження заяви або в дату, узгоджену з законними представниками учня. Чеська шкільна інспекція забезпечить співпрацю на прохання директора школи або регіонального офісу.

9) Учень переходить до вищого класу, який за річною карткою (після будь-яких повторних іспитів) отримав принаймні прохідну оцінку з усіх обов’язкових предметів, за винятком навчальних предметів і предметів, з яких він був звільнений. .

10) Якщо учень, який виконує обов'язкове відвідування школи , оцінюється за річною карткою як невдале або не може бути оцінений, він повторює клас. Під час відвідування школи рік можна повторити лише 1 раз у 1 класі та 1 раз у 2 класі.

11) До повторного іспиту допускаються учні 9 класу та учні молодших класів, які не повторили клас у даному класі та яким на кінець навчального року було виставлено оцінку «недостатньо» не більше ніж з двох предметів. до 31.08. Цей іспит є комісійним. Якщо студент не склав додатковий іспит або не з’явився на нього, він не склав.

 

E. Прикінцеві положення

 

У вестибюлі школи оприлюднені розпорядки. Дата ознайомлення з шкільними правилами вказується в індивідуальних класних книгах шкільного журналу та в Додатку до ЄЖК учнів. З датою набрання чинності цією директивою попередні шкільні правила, що діяли
з 1 вересня 2018 року, скасовуються.

                

Використовувані ярлики:

EŽK – електронна книжка

ТУ - класний керівник, НТУ - догана ТУ, ДТУ - догана ТУ

ňŠ – директор школи

ZŘ - заступник директора школи

ЗЗ – законний представник, законні представники

                                                                             

У Маріанських Лазнях 1 вересня 2019 р

магістр наук Моніка Пренькова

директора школи
myfooter obrázek_2023-10-11_124032105.pngplan-doucovani.jpgobrázek 2024 03 11 104625671 rovnzsuml          Sablony2 panelsablony3.JPG   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI