Zkratky předmětů

VZDĚLÁVACÍ OBORY = PŘEDMĚTY
Jazyk a jazyková komunikace JJK
  Český jazyk a literatura Čj
    Komunikační a slohová výchova KSl
    Literární výchova LV
  Anglický jazyk A
  Německý jazyk   N
Matematika a její aplikace MA
  Matematika M
Informační a komunikační technologie IKT
  Informatika Inf
Člověk a jeho svět ČS
  Prvouka Prv
  Vlastivěda Vl
  Přírodověda Přv
Člověk a společnost ČS
  Dějepis D
  Výchova k občanství Vo
Člověk a příroda ČP
  Fyzika F
  Chemie Ch
  Přírodopis
  Zeměpis Z
Umění a kultura UK
  Hudební výchova Hv
  Výtvarná výchova Vv
Člověk a zdraví ČZ
  Výchova ke zdraví (pouze na 2.stupni) Vz
  Tělesná výchova Tv
Člověk a svět práce ČSP
  Pracovní činnosti
Rozšiřující oblast RO
  Volitelné předmět  
    Sportovní výchova Sv
    Dějepisný seminář Ds
    Užité výtvarné činnosti Uvč
    Technická praktika Tp
    Přírodovědný seminář Ps
    Anglický jazyk (druhý CJ) A2
    Německý jazyk (druhý CJ) N2
    Ruský jazyk (druhý CJ) R2
Nepovinné předměty  
  Moderní gymnastika MoG
  Bruslení Brus
  Sborový zpěv SZn
  Německý jazyk Njn
  Anglický jazyk Ajn
  Individuální logopedická péče ILP
Zájmový útvar  
  Dramatická výchova DV
  Bruslení TvB
  Nápravná péče NP
  Anglický jazyk Ajz
  Individuální logopedická péče Logp
  Klub KL
  Vzduchoplavec Kráčmera VK