Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Znění dodatku šk. řádu, který definuje distanční vzdělávání

O změně školního řádu musí být prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci. Protože se v nejbližší době neuskuteční třídní schůzky, volíme formu zprávy v bakalářích s potvrzením a zveřejnění na www. Průběžně Vás informují o třídní učitelé.

Zmíněný Dodatek č.1 zasíláme v příloze (formát .doc a .pdf).

S přáním pěkného dne

Vedení ZŠ Úšovice

doc

pdf

Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

  

se sídlem Školní náměstí 472/3, Mariánské Lázně, 353 01

Školní řád – dodatek č. 1

 

 

Vypracoval:

Mgr. Jan Matějovský, zástupce ředitelky

Mgr. Monika Preňková, ředitelka školy

Schválila:

Mgr. Monika Preňková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala

14. 10. 2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

 2. 11. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

 2. 11. 2020

 

Dodatek č. 1 vznikl v souvislosti s uzákoněním distanční výuky při vzdělávání žáků,
je nedílnou součástí Školního řádu, který rozšiřuje ve všech kapitolách. V rámci školního řádu, dodatku a vnitřních směrnic, jsou za žáky považovány i děti přípravné třídy.

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky v míře odpovídající okolnostem.

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději
do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání.

Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest, popř. dezinfekčními prostředky a používat je předepsaným způsobem.

Režim

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagogický pracovník při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.

Četnost vyučovaných hodin on-line výuky stanoví vedení školy.

Distanční vzdělávání

Je realizováno kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník pracuje v určené době se třídou, popř. skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy - Google Učebny, Google Meet) a asynchronní výuky (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami) s ohledem na schopnosti zejména nejmenších ročníků.  

Časové rozvržení takové výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky
a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. může být odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinaci distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuky pro druhou část.

Realizace distanční výuky

- off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním materiálů k samostatné činnosti či jejich osobním vyzvedáváním, předáním telefonicky, či jiným informačním systémem (např. bakaláři), výuku a předání materiálů  koordinují vyučující jednotlivých předmětů,

 - individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků (umožňuje-li situace),

- komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,

- zveřejněním zadávaných úkolů a následným vyhodnocením

- informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení a vedením žáka k sebehodnocení,

- pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,

- po dohodě s vyučujícím lze zpracované materiály odevzdávat přímo ve škole.

Kontrolní činnost

Realizaci distanční výuky kontroluje vedení školy.

Rozsah výuky

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.

Pokud nebude možné uskutečňovat pracovní vyučování na reálných pracovištích ani na školním pracovišti, bude toto vyučování nahrazeno po dobu uzavření škol teoretickou výukou, popř. zadáváním úloh z praxe. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva, škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období nebo úpravy svého školního vzdělávacího programu.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu
o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením.

Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka  o osvojování učiva tohoto celku.

Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrkami), při distanční výuce výsledky jeho práce budou ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě.

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se odrazí v hodnocení klasifikačním stupněm, v souladu s pokyny MŠMT.

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím

- komunikační platformy školy (Bakaláři, Google Suite) případně

- skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně

- písemnou korespondencí, telefonicky, či osobně (umožňuje-li situace).

 

Podmínky zacházení s majetkem školy

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce se zákonným zástupcem žáka.

Další úpravy školního řádu:

V čl. I Obecná ustanovení se rozšiřuje odst. 7) takto:

V přípravné třídě jsou žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Do školy
za pohádkou“.

V čl. III - Provoz a vnitřní režim školy se rozšiřují odst. 2) a odst. 17) takto:

Odst 2) Žáci přípravné třídy, kteří mají třídu v oddělení školní družiny, vstupují hlavním vchodem této budovy. Žáci přípravné třídy, kteří navštěvují ranní družinu, jsou předáni vychovatelkou dohledu
v budově.

Odst 17)  Také žáci přípravné třídy, kteří navštěvují školní družinu, se chovají v souladu s „Vnitřním řádem školní družiny.“

V čl. V – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se rozšiřují takto:

Učitelka přípravné třídy průběžně sleduje a hodnotí individuální pokroky, kterých žáci přípravné třídy (dále PT) v průběhu vzdělávání dosahují. Podrobnosti hodnocení obsahuje ŠVP PT.

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede používat to, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák PT postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.

Na konci roku je vydáno žákům PT Osvědčení o docházce s krátkým hodnocením výsledků v jednotlivých vzdělávacích oblastech.

V Mariánských Lázních dne 30. 10. 2020

                                                                                                             Mgr. Monika Preňková

                                                                                                           ředitelka školy

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.